Czy Twoja podłoga wymaga renowacji? Czy chcesz położyć drewnianą podłogę i może się wahasz? A może szukasz profesjonalnego środka do mycia lub konserwacji podłogi drewnianej? Może chciałbyś ofertę?

Napisz, zadzwoń pomożemy Tobie wybrać najlepsze rozwiązanie, podłogę, która będzie ozdobą Twojego domu oraz pomożemy rozwiać wszystkie wątpliwości.

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nicowoodcare.pl, będącym własnością EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7773045095, REGON: 300806892, adres poczty elektronicznej: biuro@nicowoodcare.pl, numer telefonu: +48 695 048 100 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora).

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z serwisu www.nicowoodcare.pl, którzy utworzyli w tym serwisie Konto, a także tych, którzy złożyli Zamówienie bez zakładania Konta w tym serwisie.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach serwisu www.nicowoodcare.pl;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu www.nicowoodcare.pl;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu www.nicowoodcare.pl.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient, są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty e-mail.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej serwisu www.nicowoodcare.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 3. Informacje o Towarach podane pod adresem serwisu www.nicowoodcare.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Definicje

Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie www.nicowoodcare.pl, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka, oraz zawierający określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w serwisie www.nicowoodcare.pl, umożliwiający Klientowi założenie Konta;

 4. Klient – każdy podmiot dokonujący Zamówienia w ramach serwisu www.nicowoodcare.pl, w tym Konsument albo przedsiębiorca;

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów danych udostępnionych wyłącznie Klientowi i Sprzedawcy po uprzedniej rejestracji Klienta w Serwisie, umożliwiający nabywanie Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.nicowoodcare.pl;

 9. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nicowoodcare.pl, wraz z całą jego funkcjonalnością, umożliwiający Klientom nabywanie Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, poprzez złożenie Zamówienia, zarówno po założeniu Konta przez Klienta, jak i bez jego utworzenia;

 10. Sklep internetowy – sklep prowadzony za pośrednictwem Serwisu;

 11. Sprzedawca – EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7773045095, REGON: 300806892;

 12. Towar – produkt prezentowany w Serwisie w ramach oferty sprzedaży;

 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.nicowoodcare.pl;

 14. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 615 ze zm.);

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 17. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj, ilość i cechy zamawianego przez Klienta Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu www.nicowoodcare.pl przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego.

 3. Klient może składać Zamówienie bez rejestracji Konta albo po zarejestrowaniu Konta.

 4. Rejestracja Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego na stronie www.nicowoodcare.pl Formularza rejestracji obejmującego dane osobowe Klienta oznaczone przez Sprzedawcę jako podawane obowiązkowe.

 5. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.

 6. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym może nastąpić w trakcie składania Zamówienia, a także w innym dowolnym momencie.

 7. Po zarejestrowaniu Konta Klient może zalogować się do Sklepu internetowego, podając wskazaną podczas rejestracji indywidualną nazwę (login), którą może stanowić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz hasło.

 8. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zażądać usunięcia Konta Klienta, wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@nicowoodcare.pl stosowne żądanie. Przykładowa treść żądania: Proszę o usunięcie mojego konta klienta zarejestrowanego pod nazwą … (login).

 9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów lub Sprzedawcy, dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre obyczaje lub w imię Sprzedawcy. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową www.nicowoodcare.pl albo zalogować się na Koncie Klienta, dokonać wyboru Towaru oraz jego wariantu, istotnych cech (tj. np. kolor, rozmiar, materiał) a także ilości, podając wymagane dane w Formularzu zamówienia, zgodnie z opisem danego przedmiotu. Istotne cechy Towaru, których wyboru może dokonać Klient każdorazowo wskazywany jest w opisie danego Towaru.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia.

 3. Dodanie Towaru do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) Towaru, wprowadzeniu zamawianej ilości Towaru oraz kliknięciu odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”.

 4. W przypadku zamiaru zakupu kolejnego Towaru należy na stronie internetowej Serwisu nacisnąć przycisk „Kontynuuj zakupy” i dodać do koszyka kolejne Towary.

 5. Stan koszyka można sprawdzić, klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie internetowej Serwisu.

 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.

 7. Po wybraniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych do złożenia Zamówienia danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest wprowadzenie lub potwierdzenie aktualnych danych osobowych Klienta oraz danych niezbędnych do doręczenia przesyłki, a następnie kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 9. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem tego Konta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Ponadto stanowi oświadczenie, iż Klient zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu.

 11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia w sklepie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.

 13. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej www.nicowoodcare.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz innych kosztach (np. opłaty celne), a gdy nie można ustalić ich wysokości – obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest na stronie Serwisu w trakcie składania Zamówienia.

 14. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej www.nicowoodcare.pl mogą ulegać zmianie, jednakże zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień lub Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. W takim przypadku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

§ 5 Odbiór, dostawa i płatność

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku dostawy Towaru do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego należna cena zakupionych Towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat pocztowych, kurierskich, celnych itp. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat celnych są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310

 1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub innej firmy kurierskiej.

 2. Klient może wybrać odbiór osobisty Towarów. Odbiór możliwy jest pod adresem: Bydgoskich Przemysłowców 3 85-001 Bydgoszcz, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

 3. Klient może wybrać sposób realizacji dostawy Towarów.

 4. Klient może wybrać dwa sposoby płatności: płatność z góry przelewem lub płatność PayU

 5. W przypadku Zamówienia przez Klienta kilku Towarów koszt dostawy ponoszony jest tylko jeden raz.

 1. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki.

 2. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni. Realizacja Zamówienia każdorazowo podawana jest w opisie Towaru. Standardowy czas realizacji Zamówienia wynosi 1-2 dni robocze.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej, lub innej firmy kurierskiej.

 4. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności: płatność na konto lub Przelewy24, oferowane przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS: 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 11, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

§ 6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i 8 poniżej.

 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, informując Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres „EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń”. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem terminu na adres: „EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń”.

 6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przykładowo jeśli Konsument wybierze dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, której koszt wynosi __ zł, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, której koszt wynosi __ zł.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Towaru wyprodukowanego według podanej przez Konsumenta specyfikacji.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumentów za wadę fizyczną lub prawną Towaru, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartych w Kodeksie Cywilnym.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta powinno nastąpić w formie elektronicznej na adres email: biuro@nicowoodcare.pl, lub na numer telefonu: +48 695048100 / +48 695912903.

 3. Reklamacja może zawierać w szczególności: imię i nazwisko Konsumenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności z umową, opisanie charakteru wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Konsumenta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Reklamowany Towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy. Zaleca się, aby dostarczenie Towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedawcy o reklamacji.

 6. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.

 7. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

 8. Sprzedawca w zakresie właściwości Towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości Towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania towaru przez Klienta w niewłaściwych warunkach,

b) różnic we właściwościach Towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),

c) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

 1. Reklamowany Towar należy odebrać w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta
  o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedawca wezwie pisemnie Klienta do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania Towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Użytkownik lub Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Użytkownik lub Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

 1. adres korespondencyjny: EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń;

 2. adres poczty elektronicznej: biuro@nicowoodcare.pl,

 1. W reklamacji, o której mowa w ust. 3, Użytkownik lub Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika lub Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Serwisu, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Zrezygnuj”.

§ 10 Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych Sprzedawcy i podlega ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Użytkownika lub Klienta możliwe jest tylko w zakresie użytku osobistego.

§ 11 Bezpieczeństwo danych osobowych Klienta

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia są przetwarzane przez EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7773045095, REGON: 300806892, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Dunajewski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@nicowoodcare.pl.

 3. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

 5. Sklep internetowy gromadzi następujące dane osobowe Klienta:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Nazwa firmy,

  4. NIP firmy,

  5. PESEL Klienta,

  6. Data urodzenia Klienta,

  7. Adres zamieszkania lub siedziby Klienta,

  8. Adres dostawy Towaru,

  9. Numer Telefonu,

  10. Adres poczty e-mail.

 6. W celu ochrony danych osobowych Klienta Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

 7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

 8. Zgromadzone dane osobowe Klienta nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów.

 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro@nicowoodcare.pl

 10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 11. Klient w każdej chwili może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 12. Klient w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, kierując sprzeciw na adres: EURO-NOVA Dunajewski Spółka Komandytowa” z siedzibą w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń.

 13. W oparciu dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 14. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny na urządzeniu końcowym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”, oraz pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 15. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”, przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), a także badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 16. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 17. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce przez takie modyfikacje jej ustawień, aby blokowała pliki cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu końcowym, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Sprzedawca zastrzega jednakże, iż w takim przypadku może się zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online”, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

  1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

 1. według miejsca zamieszkania pozwanego,

 2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

 3. według miejsca wykonania umowy.

  1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Klient ma prawo z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

 1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,

 2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 13 Wyłączenie stosowania niektórych postępowań regulaminu w stosunku do osób niebędących Konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie Konsumentom.

 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 i obowiązuje w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od tego dnia.

 2. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego sporządzane są w języku polskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

 5. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

 6. Jeżeli Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy w przewidzianym wyżej terminie. Brak zgody upoważnia Sprzedawcę na usunięcie Konta Klienta.

 7. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 15 Kontakt ze Sprzedawcą

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 62-030 Luboń.
  2. Adres e-mail: biuro@nicowoodcare.pl
  3. Numer telefonu: +48 695 048 100, +48 695912903
  4. Numer rachunku bankowego: 42102051700000190201270750
  5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze oraz za pośrednictwem adresu e-mail 24h na dobę.
  6. Sprzedawca udziela odpowiedzi na wiadomości e-mail niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.
Moje punkty